Medlemmer

Anders Bjørn

Anders Bjørn er uddannet miljøingeniør og postdoc ved Department of Management ved Concordia University, Canada. Hans forskning omhandler primært udviklingen af metoder til at måle virksomheder og enkelte produkters beslaglæggelse af økologisk råderum. Anders arbejder desuden på at oversætte forskellige etiske principper for fordeling af knappe ressourcer til en slags råderumskvoter for virksomheder og andre samfundsaktører. Anders har publiceret bredt inden for miljøvurdering af produkter og virksomheder, samt bæredygtig omstilling på samfundsniveau.  

Anders Blok

Anders Blok er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hans seneste forskning handler bl.a. om storbyers klimainitiativer i Europa og Østasien som udtryk for nye kosmopolitane fællesskaber i risikosamfundet. Han forsker desuden i civilsamfundets rolle i byers grønne omstilling, herunder i relation til byhaver og biodiversitetsindsatser. Han har publiceret bredt i miljø- og klimasociologi, videnskabsstudier (STS), bystudier og socialteori, og er forfatter (m. Torben Elgaard Jensen) til Bruno Latour: hybride tanker i en hybrid verden (Hans Reitzel 2009).

Asker Voldsgaard

Asker Voldsgaard er Ph.D-studerende ved University College London, Institute for Innovation and Public Purpose, hvor han forsker i finansielle struturer, grøn innovation og grøn kapitaludvikling. Han har specialiseret sig i international politisk økonomi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Under Covid-19 var han projektleder i et økonomisk-politisk rådgivningsprojekt for Vatikanet.

Charlotte Louise Jensen

Charlotte Louise Jensen er ansat ved Aalborg Universitet som lektor i cirkulær økonomi med fokus på bæredygtige, cirkulære hverdagsliv og -fremtider. Hendes forskning omhandler bæredygtigt forbrug, hvordan ressourcer bruges og forvaltes i forskellige sammenhænge og praksisser, samt betydningen af sociale normer og forestillinger om det gode liv. Charlotte har publiceret bredt om (energi)-forbrug, praksisser og forståelsesrammer særligt for energipolitik og -målsætninger. I forbindelse med hendes lektorat, fokuserer Charlotte på, hvordan samfundet kan blive cirkulært, samt hvilke forestillinger om fremtiden der skal til (eller gøres op med) for at gå i retning af et bæredygtigt, cirkulært samfund.

Jens Friis Lund

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hans forskning har især omhandlet naturressourceforvaltning i udviklingslande såsom Tanzania, Kenya og Ghana, herunder forskning i skovenes rolle i at afbøde klimaforandringerne. Dertil beskæftiger han sig i stigende grad med den politiske økonomi omkring klimaomstilling og negative emissionsteknologier. Han har publiceret bredt i miljøforvaltning, politisk økologi og udviklingsstudier.

Stefan Gaarsmand Jacobsen

Stefan Gaarsmand Jacobsen er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Hans forskning omhandler klima- og miljøpolitisk historie og omstillingspolitik med fokus på sociale bevægelser. Udover de historiske udviklinger, der har ledt til nuværende konstellationer af global klimamobilisering, så er han interesseret i, hvordan forskellige politiske aktører forholder til IPCCs klimascenarier. Han har publiceret om klimaretfærdighedsbevægelsen, økonomividenskabens politiske historie og forskellige klimapolitiske begrebers anvendelse i offentligheden.

Sekretariat

Mette Susgaard, studentermedhjælper

Mette Susgaard er studerende i Politik og Forvaltning ved Roskilde Universitet og aktiv i Klimabevægelsen. Hun er særligt interesseret i klimapolitik, kommunikation og formidling af klimaforandring samt bevægelser og strømningers involvering i klimakampen.