Om os

Klima- og Omstillingsrådet (KOR) er et forsker-drevet initiativ, der har til formål at bidrage til løbende kvalificering af den offentlige, klimapolitiske debat i Danmark ud fra relevant, tværfaglig ekspertise. Rådet består af forskere fra en række natur-, samfunds- og humanvidenskabelige discipliner, som har det til fælles, at de alle bidrager aktivt til forskning i klima-relaterede problemstillinger inden for hver deres respektive felter.

 KOR tager afsæt i et behov for forskningsbaserede bidrag til den offentlige klimadebat, som for indeværende ikke dækkes af eksisterende rådgivningsorganer (herunder Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd). Disse tenderer mod at være baseret på særligt økonomiske analyser og modeller. KOR anerkender denne ekspertises vigtige bidrag, men ønsker at bidrage med en anderledes vurdering af udfordringerne.

 Den tværfaglige fundering af KOR bygger på en forståelse af, at ingen enkeltforskere eller –discipliner alene kan svare på klimaudfordringerne. Ligesom ingen enkeltforskere kan besidde ekspertise i alle omstillingens dimensioner. Der er derfor behov for en tværfagligt funderet stemme i den offentlige debat, som forpligter sig på at tage balancerede, tværgående hensyn i betragtning.

 Hvor Klimarådets opgave primært er nationalt defineret, som et spørgsmål om en omkostningseffektiv dansk omstilling, der anlægger KOR et globalt perspektiv og princip om en sikker og retfærdig vej til bæredygtighed. Dette afsæt anerkender vestlige landes, herunder Danmarks, historiske ansvar for udledning af klimagasser. Konkret udmøntes dette i en specificering af det klimabudget, Danmark som land har til rådighed.

KOR er ikke primært et rådgivende organ for nutidige danske beslutningstagere. Det er derimod KORs formål at bidrage til en saglig offentlig debat om klimaudfordringernes egentlige omfang og om realistiske scenarier for reel samfundsomstilling. Dette betyder at alle aspekter af samfundets nuværende indretning er til debat, herunder også ideer om vækst, forbrug og trivsel. Herudover ønsker KOR at bidrage til en saglig og åben diskussion af de usikkerheder omkring fremskrivninger af teknologi-, økonomi- og samfundsudviklingen, som ikke altid fremgår tydeligt i den offentlige debat og rådgivning af beslutningstagerne.

KOR tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende risikovurderinger fra FN’s klimapanel (IPCC), samt de til UNFCCC-processen knyttede politiske pejlemærker. For indeværende betyder det, at KORs analyser retter sig efter pejlemærket om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader i år 2100, som blev indskærpet med IPCC rapporten ‘Global Warming of 1,5 oC’ fra oktober 2018. 

 Det forventes på baggrund af eksisterende studier, at denne tilgang til Danmarks klimabudget vil vise et behov for tiltag til og investeringer i bæredygtig omstilling af samfundets sektorer, som rækker udover de politiske mål og planer som er gældende ved KORs oprettelse sommeren 2019. KOR ser det som sin opgave at dokumentere og kommunikere et sådant behov i et klart sprog i den danske offentlighed, for at bidrage til en informeret debat og vurdering af mulige, realistiske scenarier. KOR ser det derimod ikke som sin opgave at foretage sådanne afvejninger forud for en bred, demokratisk debat.

 KOR er tænkt som en stemme i den offentlige debat og vil som sådan primært forholde sig diskuterende i relation til andre institutioners og organers klimafaglige og –politiske tiltag (f.eks. Klimarådets rapporter, analyser fra Det Miljøøkonomiske Råd og lignende). Afhængig af behov og ressourcer kan det på sigt tænkes, at KOR selv vil tage initiativ til diverse konkrete delanalyser af omstillingen, f.eks. af investeringer i elbils-infrastruktur, grøn jobskabelse, post-vækst- og cirkulær økonomi, kulturelle bæredygtighedsværdier og lignende.

Medlemmer

Anders Bjørn

Anders Bjørn er uddannet miljøingeniør og postdoc ved Department of Management ved Concordia University, Canada. Hans forskning omhandler primært udviklingen af metoder til at måle virksomheder og enkelte produkters beslaglæggelse af økologisk råderum. Anders arbejder desuden på at oversætte forskellige etiske principper for fordeling af knappe ressourcer til en slags råderumskvoter for virksomheder og andre samfundsaktører. Anders har publiceret bredt inden for miljøvurdering af produkter og virksomheder, samt bæredygtig omstilling på samfundsniveau.  

Anders Blok

Anders Blok er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hans seneste forskning handler bl.a. om storbyers klimainitiativer i Europa og Østasien som udtryk for nye kosmopolitane fællesskaber i risikosamfundet. Han forsker desuden i civilsamfundets rolle i byers grønne omstilling, herunder i relation til byhaver og biodiversitetsindsatser. Han har publiceret bredt i miljø- og klimasociologi, videnskabsstudier (STS), bystudier og socialteori, og er forfatter (m. Torben Elgaard Jensen) til Bruno Latour: hybride tanker i en hybrid verden (Hans Reitzel 2009).

Asker Voldsgaard

Asker Voldsgaard er Ph.D-studerende ved University College London, Institute for Innovation and Public Purpose, hvor han forsker i finansielle struturer, grøn innovation og grøn kapitaludvikling. Han har specialiseret sig i international politisk økonomi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Under Covid-19 var han projektleder i et økonomisk-politisk rådgivningsprojekt for Vatikanet.

Charlotte Louise Jensen

Charlotte Louise Jensen er ansat ved Aalborg Universitet som lektor i cirkulær økonomi med fokus på bæredygtige, cirkulære hverdagsliv og -fremtider. Hendes forskning omhandler bæredygtigt forbrug, hvordan ressourcer bruges og forvaltes i forskellige sammenhænge og praksisser, samt betydningen af sociale normer og forestillinger om det gode liv. Charlotte har publiceret bredt om (energi)-forbrug, praksisser og forståelsesrammer særligt for energipolitik og -målsætninger. I forbindelse med hendes lektorat, fokuserer Charlotte på, hvordan samfundet kan blive cirkulært, samt hvilke forestillinger om fremtiden der skal til (eller gøres op med) for at gå i retning af et bæredygtigt, cirkulært samfund.

Jens Friis Lund

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hans forskning har især omhandlet naturressourceforvaltning i udviklingslande såsom Tanzania, Kenya og Ghana, herunder forskning i skovenes rolle i at afbøde klimaforandringerne. Dertil beskæftiger han sig i stigende grad med den politiske økonomi omkring klimaomstilling og negative emissionsteknologier. Han har publiceret bredt i miljøforvaltning, politisk økologi og udviklingsstudier.

Stefan Gaarsmand Jacobsen

Stefan Gaarsmand Jacobsen er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Hans forskning omhandler klima- og miljøpolitisk historie og omstillingspolitik med fokus på sociale bevægelser. Udover de historiske udviklinger, der har ledt til nuværende konstellationer af global klimamobilisering, så er han interesseret i, hvordan forskellige politiske aktører forholder til IPCCs klimascenarier. Han har publiceret om klimaretfærdighedsbevægelsen, økonomividenskabens politiske historie og forskellige klimapolitiske begrebers anvendelse i offentligheden.

Sekretariat

Mette Susgaard, studentermedhjælper

Mette Susgaard er studerende i Politik og Forvaltning ved Roskilde Universitet og aktiv i Klimabevægelsen. Hun er særligt interesseret i klimapolitik, kommunikation og formidling af klimaforandring samt bevægelser og strømningers involvering i klimakampen.


Analyser

Marts 2021

Februar 2021

  • Klimakompensation – muligheder, faldgruber og alternativer. Notatet gennemgår forskellige former for klimakompensation og sætter dem ind i et bredere bæredygtigheds- og udviklingsperspektiv. Afslutningsvis præsenteres en række forskningsbaserede anbefalinger til virksomheder og andre institutioners klimaindsats.

November 2020

Oktober 2020

September 2020

Maj 2020

Marts 2020

Januar 2020

December 2019

Presseomtale

Herunder finder du links til kronikker og debatindlæg skrevet af KOR medlemmer samt presseomtale af rådet. De ligger kronologisk med de nyeste øverst.

2021

Hvilke kandidater er grønne i din kommune? Tjek her, inden du sætter krydset. Omtale i ritzau d. 5. november 2021.

10 organisationer i fælles opfordring: Vis grønt lokalt lederskab nu i Avisen Danmark d. 24 oktober 2021.

Skandale. Kommuner tæller samme strøm to gange. Udtalelse af Jens Friis Lund i Avisen.dk d. 24. oktober.

Opråb fra organisationer: her er fire klimatiltag, der skal være fokus på til kommunvalvalget. Debatindlæg i Politiken d. 20 oktober.

Forskere: Gør klimaborgertinget permanent og spred idden til kommunerne. i Omtale i Videnskab.dk d. 21 oktober 2021.

Den grønne omstilling vil få medvind af fortsat lave renter. Kommentar af Asker Voldgaard i Berlingske d. 20 september 2021.

Danmark har brug for en grøn jobrevolution i Politiken. Her er løsningen. Debatindlæg af Asker Voldsgaard i Politiken d. 11 september 2021.

Socialdemokratiet er i tvivl om Klimaborgertingets anbefalinger og fremtid. Interview med Anders Blok i Information d. 25 maj 2021.

De røde står over for en kæmpe opgave: At gøre Danmark grønnere uden at tabe arbejderne på gulvet. Omtale i Information d. 25 maj 2021.

EL kræver grøn jobplan: Regeringen bruger lønmodtagere som undskyldning for klimanøl. Omtale i Information d. 1 maj 2021.

95 procent vil have afgift på CO2. Torsdag fremlægger Klimaborgertinget sine anbefalinger til politikerne. Omtale i Information d. 29 april 2021.

Regeringen bør bør pålægges en meget skrappere handlepligt i klimapolitikken. Debatindlæg i Dagbladet Information d. 26 april 2021.

Eksplosion i prisen for at blive klimaneutral om få år. Interview i Børsen Bæredygtig d. 26 april 2021.

Forskere: Drop Klimakompensation – brug pengene i Danmark i stedet. Omtale i Videnskab.dk d. 20 april 2021.

Forskere: Man kan ikke rette op på fossil udledning ved bare at plante skov. Omtale i Ingeniøren d. 21 april 2021

Greenwashing: Pas på, når du hører om disse tre ’håndsrækninger’ til klimaet. Omtale på Videnskab.dk d. 7. april 2021.

Har Danmark brug for statslig jobgaranti? Sådan svarer tre eksperter. Omtale i Politiken d. 27. marts 2021.

Klimaafgift vil give yderligere jobtab hos landmænd. Derfor foreslår omstillingsråd grøn jobgaranti. Omtale i Dagbladet Information d. 17. marts 2021.

Den grønne omstilling kræver, at mange skifter job. Sådan giver vi dem jobsikkerhed. Debatindlæg i Klimamonitor d. 15. marts 2021.

Sådan bør kommunerne inddrage borgerne i den grønne omstilling. Debatindlæg i Altinget d. 12. marts 2021.

Pelle Dragsted: Garantér alle et job og gør op med kapitalismens arbejdsløshedsmaskine. Omtale i Dagbladet Information d. 11. marts 2021.

Forskeralliance: Staten skal sikre alle borgere et job på fremtidens grønne arbejdsmarked. Omtale i Mandag Morgen d. 9. marts 2021.

Klima- og Omstillingsrådet: Sådan bør regeringen føre grøn finanspolitik. Debatindlæg i Altinget d. 12. februar 2021.

Klima- og Omstillingsrådet: Regeringens ageren i 2020 er helt ude af trit med klimakrisens akutte karakter. Debatindlæg i Altinget d. 28. januar 2021.

Hun skrev fremtidsfortællinger om omstillingen. Nu skal hun undervise i cirkulær økonomi. Omtale i Klimamonitor d. 18. januar 2021.

2020

Grønne kræfter indtager Auderødlejren for at skabe fremtidens bæredygtige Danmark. Omtale i Dagbladet Information d. 29. november 2020.

Det offentlige. Interview med Anders Blok i Udfordringen på Radio 4 d. 26. november 2020.

Uden folket kommer den grønne omstilling for sent. Omtale i Dagbladet Information d. 6. oktober 2020.

Forskergruppe: Opret et nationalt forskningscenter for klimahåndtering og bæredygtig omstilling. Debatindlæg i Altinget d. 6. oktober 2020.

Aflad. Interview med Jens Friis Lund i Udfordringen på Radio 4 d. 17. september 2020.

Asker Voldsgaard med i Klima- og Omstillingsrådet. Omtale i Klimamonitor d. 10. september 2020.

Klimakampen lever i bedste velgående trods pandemi. Omtale i Politiken d. 6. september 2020.

Forskere på Klimafolkemødet: »Nu kræver det handling, og folket skal med«. Omtale på videnskab.dk d. 5. september 2020.

Det lød godt at byde borgerne indenfor i klimapolitikken. Nu bliver borgertinget kaldt “pinligt” og “urovækkende”. Omtale i Zetland d. 18. august 2020.

Mig og mit aftryk. Interview med Charlotte L. Jensen og Jens F. Lund i Udfordringen på Radio 4 d. 13. august 2020.

Klimaborgertinget har et svagt mandat, men kan alligevel blive en gevinst. Debatindlæg i Politiken Miljø og Klima (Klimamonitor) d. 1. juli 2020.

Borgerting skal rådgive regeringen om klimaløsninger. Omtale på Finans.dk d. 27. juni 2020.

Nu kommer Danmarks klimaborgerting: Det vil gøre os bedre og klogere, siger Dan Jørgensen. Omtale i Information d. 27. juni 2020.

Coronakrisen har lært os flere ting, som vi kan bruge til den grønne omstilling. Interview med Anders Blok i P1 Public Service d. 17. juni 2020.

Et borgerting kan hjælpe med en grøn genstart efter corona. Interview med Anders Blok på Informations klimapodcast d. 9. juni 2020.

Politikerne bør hæve barren for klimaambitionerne. Interview med Jens Friis Lund på Science Report d. 13. maj 2020.

Forskere: Klimarådet bør være mere tværfagligt. Kommentar på videnskab.dk d. 6. maj 2020.

Nu raser kampen om en ny grøn økonomi efter coronakrisen. Omtale i Information d. 23. april 2020.

Hvad Danmark kan lære af et demokratisk eksperiment i Irland, der løsnede op for årtiers politisk stilstand. Omtale i Zetland d. 13. april 2020.

Klima- og Omstillingsrådet: Udnyt nu coronakrisen ordentligt. Tiden til den grønne omstilling er nu. Lige nu. Kronik i Politiken d. 8. april 2020.

Organisationer: Giv os et reelt borgerting og ikke en udvandet model. Debatindlæg i Altinget d. 16. januar 2020.

Klima- og Omstillingsrådet: Danmark vil ikke være bæredygtigt i et klimaperspektiv i 2030. Debatindlæg i Politiken d. 8. januar 2020.

2019

Danmarks klimaregnskab ser egentlig ret godt ud. Men vi vælger så også at se bort fra én temmelig stor post. Omtale i Zetland d. 18. december 2020.

Klima- og Omstillingsrådet til vismænd: Stop med at lovprise kvoteannulleringer. Debatindlæg i Altinget d. 18. november 2019.

Den sorte sandhed om det grønne Danmark: Vi udleder tre gange mere, end du tror. Artikel i Berlingske d. 17. november 2019.

Har vi virkelig kun kappet fem procent af vores CO2-udledning siden 1990? Omtale på TjekDet.dk af Mandag Morgen d. 3. oktober 2019.

Klimakampen kræver, at vi gentænker det gode liv. Artikel i Kristeligt Dagblad d. 29. juli 2019.

Klima- og Omstillingsrådet: De røde partiers klimamål bidrager til at øge ambitionerne globalt. Kronik i Information d. 26. juni 2019.

Politikere begejstret over nyt klimaråd: »Der er brug for en fri stemme, der kan puffe til os«. Reaktioner på offentliggørelsen af KOR i Information d. 24. juni 2019.

Klima- og Omstillingsrådet vil være folkets klimaråd. Offentliggørelse af KOR i Information d. 24. juni 2019.

Kontakt

Mail:               mail@klimaogomstillingsraadet.dk

CVR:              40751432

KOR er baseret på frivillige kræfter. KORs medlemmer modtager således ikke honorarer eller andre former for kompensation for den tid de bruger på KOR. Driften af KORs sekretariat og udgifter til hjemmeside mm. er finansieret via honorarer og mindre donationer fra følgende organisationer: Krogerup Højskole, FOA, Jordbrugsakademikerne, DIS – Study Abroad in Scandinavia, Gubra, Gaia Trust, Frederikssund Museum, Copenhagen Concert Community, The Footprint Firm og MS ActionAid Danmark.