Om os

Klima- og Omstillingsrådet (KOR) er et forsker-drevet initiativ, der har til formål at bidrage til løbende kvalificering af den offentlige, klimapolitiske debat i Danmark ud fra relevant, tværfaglig ekspertise. Rådet består af forskere fra en række natur-, samfunds- og humanvidenskabelige discipliner, som har det til fælles, at de alle bidrager aktivt til forskning i klima-relaterede problemstillinger inden for hver deres respektive felter.

 KOR tager afsæt i et behov for forskningsbaserede bidrag til den offentlige klimadebat, som for indeværende ikke dækkes af eksisterende rådgivningsorganer (herunder Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd). Disse tenderer mod at være baseret på særligt økonomiske analyser og modeller. KOR anerkender denne ekspertises vigtige bidrag, men ønsker at bidrage med en anderledes vurdering af udfordringerne.

 Den tværfaglige fundering af KOR bygger på en forståelse af, at ingen enkeltforskere eller –discipliner alene kan svare på klimaudfordringerne. Ligesom ingen enkeltforskere kan besidde ekspertise i alle omstillingens dimensioner. Der er derfor behov for en tværfagligt funderet stemme i den offentlige debat, som forpligter sig på at tage balancerede, tværgående hensyn i betragtning.

 Hvor Klimarådets opgave primært er nationalt defineret, som et spørgsmål om en omkostningseffektiv dansk omstilling, der anlægger KOR et globalt perspektiv og princip om en sikker og retfærdig vej til bæredygtighed. Dette afsæt anerkender vestlige landes, herunder Danmarks, historiske ansvar for udledning af klimagasser. Konkret udmøntes dette i en specificering af det klimabudget, Danmark som land har til rådighed.

KOR er ikke primært et rådgivende organ for nutidige danske beslutningstagere. Det er derimod KORs formål at bidrage til en saglig offentlig debat om klimaudfordringernes egentlige omfang og om realistiske scenarier for reel samfundsomstilling. Dette betyder at alle aspekter af samfundets nuværende indretning er til debat, herunder også ideer om vækst, forbrug og trivsel. Herudover ønsker KOR at bidrage til en saglig og åben diskussion af de usikkerheder omkring fremskrivninger af teknologi-, økonomi- og samfundsudviklingen, som ikke altid fremgår tydeligt i den offentlige debat og rådgivning af beslutningstagerne.

KOR tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende risikovurderinger fra FN’s klimapanel (IPCC), samt de til UNFCCC-processen knyttede politiske pejlemærker. For indeværende betyder det, at KORs analyser retter sig efter pejlemærket om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader i år 2100, som blev indskærpet med IPCC rapporten ‘Global Warming of 1,5 oC’ fra oktober 2018. 

 Det forventes på baggrund af eksisterende studier, at denne tilgang til Danmarks klimabudget vil vise et behov for tiltag til og investeringer i bæredygtig omstilling af samfundets sektorer, som rækker udover de politiske mål og planer som er gældende ved KORs oprettelse sommeren 2019. KOR ser det som sin opgave at dokumentere og kommunikere et sådant behov i et klart sprog i den danske offentlighed, for at bidrage til en informeret debat og vurdering af mulige, realistiske scenarier. KOR ser det derimod ikke som sin opgave at foretage sådanne afvejninger forud for en bred, demokratisk debat.

 KOR er tænkt som en stemme i den offentlige debat og vil som sådan primært forholde sig diskuterende i relation til andre institutioners og organers klimafaglige og –politiske tiltag (f.eks. Klimarådets rapporter, analyser fra Det Miljøøkonomiske Råd og lignende). Afhængig af behov og ressourcer kan det på sigt tænkes, at KOR selv vil tage initiativ til diverse konkrete delanalyser af omstillingen, f.eks. af investeringer i elbils-infrastruktur, grøn jobskabelse, post-vækst- og cirkulær økonomi, kulturelle bæredygtighedsværdier og lignende.

Medlemmer

Anders Bjørn

Anders Bjørn er uddannet miljøingeniør og postdoc ved sektion for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering (QSA) på DTU. Hans forskning omhandler primært udviklingen og vurdering af metoder til at måle virksomheder og enkelte produkters beslaglæggelse af økologisk råderum. Anders arbejder desuden på at oversætte forskellige etiske principper for fordeling af knappe ressourcer til en slags råderumskvoter for virksomheder og andre samfundsaktører. Anders har publiceret bredt inden for miljøvurdering af produkter og virksomheder, samt bæredygtig omstilling på samfundsniveau.  

Anders Blok

Anders Blok er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hans seneste forskning handler bl.a. om storbyers klimainitiativer i Europa og Østasien som udtryk for nye kosmopolitane fællesskaber i risikosamfundet. Han forsker desuden i civilsamfundets rolle i byers grønne omstilling, herunder i relation til byhaver og biodiversitetsindsatser. Han har publiceret bredt i miljø- og klimasociologi, videnskabsstudier (STS), bystudier og socialteori, og er forfatter (m. Torben Elgaard Jensen) til Bruno Latour: hybride tanker i en hybrid verden (Hans Reitzel 2009).

Jens Friis Lund

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hans forskning har især omhandlet naturressourceforvaltning i udviklingslande såsom Tanzania, Kenya og Ghana, herunder forskning i skovenes rolle i at afbøde klimaforandringerne. Dertil beskæftiger han sig i stigende grad med den politiske økonomi omkring klimaomstilling og negative emissionsteknologier. Han har publiceret bredt i miljøforvaltning, politisk økologi og udviklingsstudier.

Joachim Peter Tilsted

Joachim Peter Tilsted er ph.d.-studerende ved Lunds universitet ved institut for miljø- og energisystemsstudier. Hans forskning omhandler politiske og økonomiske aspekter af grøn omstilling med et særskilt fokus på tung industri. Han har desuden beskæftiget sig med begrebet ”grøn vækst” samt den politiske betydning af økonomiske modeller. Joachim er uddannet miljø- og udviklingsøkonom (cand.oecon.agro) fra Københavns Universitet.

Line Marie Thorsen

Line Marie Thorsen er vicecenterleder og postdoc ved Center for Applied Ecological Thinking (CApE), på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Lines forskning er funderet i miljøhumaniora, hvor hendes arbejde fokuserer på krydsfeltet mellem landbrugs- og landskabskultur, kunst og kreative processer som led i den grønne omstilling. 

Signe Brieghel

Signe Brieghel er etnolog og Postdoc ved Københavns universitets Centre for Sustainable Futures. Hendes forskning omhandler relationer mellem mennesker, planter, dyr og andre arter i landbruget, med særligt fokus på, hvordan historiske processer har formet de landskaber og livsformer, som præger industrien i dag. Signes forskning er funderet i miljøhumaniora, og hun arbejder både kulturhistorisk med arkivmateriale og antropologisk med etnografiske metoder. Som led i et større projekt om fremtidens kvægproduktion i Danmark har hun bevæget sig inden for emner som biodiversitet, §3 naturtyper, vandmiljøer, dræning af landskaber, globale foderøkonomier, og afgræsning af husdyr.

Sekretariat

Ece Muslu, studentermedhjælper
Ece læser en bachelor i miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet. Hun er interesseret i udviklings-, miljø-, og trivselsøkonomi.

Alexandra Woolridge, forhenværende studentermedhjælper
Alexandra læser en bachelor i naturressourcer på Københavns Universitet. Hun er interesseret i global klimaretfærdighed og ulighed. 

Katrine Østerby, forhenværende studentermedhjælper

Katrine læser en kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet. Hun er interesseret i national og international klimapolitik, energisystemer og retfærdighed.

Mette Susgaard, forhenværende studentermedhjælper

Studentermedhjælper for Klima- og Omstillingsrådet indtil Maj 2022.


Morten

Morten Friis, forhenværende studentermedhjælper

Studentermedhjælper for Klima- og Omstillingsrådet indtil april 2021.

Tidligere medlemmer

Thilde Bech Bruun

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet fra maj 2022 indtil juli 2023.

Asker Voldsgaard

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet fra juni 2020 indtil marts 2023.

Stefan Gaarsmand Jacobsen

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet indtil marts 2022.

Charlotte Louise Jensen

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet indtil marts 2022.


Analyser

Juni 2024

  • Hvad skal vi med landbruget? Dette notat undersøger og perspektiverer debatten om dansk landbrugs fremtid i lyset af den brede palet af lokale, nationale og globale udfordringer som præger denne sektor, og med afsæt i en samlet læsning af en tværfaglig, videnskabelig litteratur.

Februar 2022

  • Er 70 % retfærdigt? I dette notat viser vi, at den danske klimapolitiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 er utilstrækkelig i lyset af forskellige principper for fordeling af et globalt drivhusgasbudget som overholder 1,5 graders målsætningen.

Marts 2021

Februar 2021

  • Klimakompensation – muligheder, faldgruber og alternativer. Notatet gennemgår forskellige former for klimakompensation og sætter dem ind i et bredere bæredygtigheds- og udviklingsperspektiv. Afslutningsvis præsenteres en række forskningsbaserede anbefalinger til virksomheder og andre institutioners klimaindsats.

November 2020

Oktober 2020

September 2020

Maj 2020

Marts 2020

Januar 2020

December 2019

Presseomtale

Herunder finder du links til kronikker og debatindlæg skrevet af KOR medlemmer samt presseomtale af rådet. De ligger kronologisk med de nyeste øverst.

2024

Den grønne trepart anviser ikke omstillingen af landbruget. Debatindlæg i Klimamonitor af Jens Friis Lund og Anders Blok d. 2. juli.

Kampen om klimaet går ind i en ny fase – og den handler om dig. Udtalelse fra Anders Blok i Berlingske d. 2. marts.

2023

Forskere: Her er den pose CO2 hver dansker må få, hvis vi skal tage omstillingen alvorligt. Debatindlæg i Politiken d. 21. december af Joachim Peter Tilsted, Jens Friis Lund, Anders Bjørn, Signe Brieghel, Anders Blok, Line Marie Thorsen.

Forskerne peger på ændrede forbrugsvaner – ministeren peger på grønnere produktion. Udtalelse fra Joachim Tilsted til TV2 d. 21. november.

Debat: Danmarks klimapolitik er ikke systemforandrende. Debatindlæg i Klimamonitor af Christian Fromberg, Jens Friis Lund og Joachim Tilsted d. 29. august.

Forskere bag kortlægning af klimapolitik: Virkeligheden ændrer sig, mens Mette Frederiksen taler. Debatindlæg i Politiken af Christian Fromberg, Jens Friis Lund og Joachim Tilsted d. 21. august.

Ansvar, behov og kapacitet: Rent etisk lever Danmark ifølge forskere ikke op til Paris-aftalen. Artikel i Klimamonitor med omtale af Joachim Tilsted og Anders Bjørn d. 15. august.

S-regeringen fik 487 klimatiltag igennem, men valgte de letteløsninger. Leder i Information om Klima- og Omstillingsrådets rapport d. 7. august.

Undersøgelse: Langt det meste klimapolitik handler om at »forgrønne« eksisterende forbrug, ikke om strukturelle forandringer. Omtale af Klima- og Omstillingsrådets rapport i Klilmamonitor d. 4. august.

Klima- og Omstillingsrådet: Forskere gennemgik 487 klimatiltag og fandt en tendens: »Det gør det enormt meget sværere at nå i mål«. Artikel om Klima- og Omstillingsrådets rapport i Information d. 4. august.

Forskere: Vi misser store klimapotentialer ved kun at fokusere på produktionen. Debatindlæg i Klimamontior af Klima- og Omstillingsrådet d. 9. maj.

Klima- og Omstillingsrådet: Danmark glemmer forbrugerne i klimapolitikken. Artikel om Klima- og Omstillingsrådets rapport i Politiken d. 9. maj.

2022

Ny beregning: Klimamålet bør hæves til 80 procent. Udtalelse fra Joachim Tilsted i Politiken d. 30. november 2022.

DC25-selskabers guldstandard på klimaområdet betvivles af forskere. Artikel med Joachim Tilsted i Økonomisk Ugebrev d. 4. oktober 2022.

Den vanskelige snak om klimaretfærdighed feat. Jens Friis Lund. Podcast med Jens Friis Lund på Klimakrøller Podcast, november.

Klima- og Omstillingsrådet: Stem på dem, som lover klimahandling nu. Kronik af Klima- og Omstillingsrådet i Politiken d. 31. oktober.

Kort om Klimaet: Tænk på et tal (episode 1) af GRØN Fonden for Bæredygtig Udvikling. Interview med Jens Friis Lund d. 30. oktober 2022.

Verdens klimaløfter er utilstrækkelige. Udtalelse fra Joachim Peter Tilsted i DR P1 Orientering d. 27. oktober 2022.

Selv med en co2-afgift på landbruget er det usikkert, om vi når 2025-målet. Udtalelse fra Joachim Peter Tilsted i Information 27. oktober 2022.

Danmark bør gå ind i kampen for en global aftale om udfasning af globale brændsler. Debatindlæg af Klima- og Omstillingsrådet i Klimamonitor d. 17. oktober 2022.

Matematiklæreren, der opfandt det danske klimamål: “Det pinlige er, at reduktionerne bliver udskudt og udskudt.” Udtalelse fra Joachim Peter Tilsted i Politiken d. 9. oktober 2022.

Medlemmer af Klima- og Omstillingsrådet: Ikke engang Radikales nye, ambitiøse klimamål rækker. Debatindlæg i Politiken d. 24. september 2022.

Goodwings: Vi tilbyder det bedst tilgængelige. Omtale af KORs klimakompensationsrapport. Omtale i SustainReport.dk d. 19. september 2022.

Hotelportalen Goodwings lover net-zero rejser – klimaeksperter skyder modellen ned. Omtale af KORs klimakompensationsrapport. Omtale i SustainReport.dk d. 19 september 2022.

Forskerrapport: Tre grunde til at klimakreditters effekts ofte overdrives. Omtale af KORs klimakompensationsrapport. Omtale i SustainReport.dk d. 19. september 2022.

Midt i finsk eufori over ny klimalov kom et choktal, der gør det hele meget sværere. Interview med Jens Friis Lund i Politiken d. 5 juni 2022.

Kan du købe dig grøn? En guide gennem junglen af klimakompensation. Interview med Jens Friis Lund. Udgivet af Merkur Andelskasse i maj 2022.

Klima- og Omstillingsrådet: Danmarks mål om 70 pct. reduktion i 2030 er ikke en retfærdig fordeling af ansvaret for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Kommentar i Ræson d. 16. marts 2022.

Er 70% retfærdigt? Udtalelse fra Joachim Peter Tilsted i Danmarks Radio P1 Orientering d. 21. februar 2022.

Uretfærdigt. Danske klimamål fejler. Debatindlæg i Politiken d. 19 februar 2022.

Klimaborgertinget lider af alvorlige byggefejl. Der mangler penge og et stærkere mandat. Debatindlæg i Information d. 10 februar 2022.

2021

Klimastatus for Danmark – Er 70% reduktion nok? Folkeavisen – et bæredygtigt Danmark. Landsforeningen Det Fælles Bedste. Lund, J.F., A. Bjørn, A. Blok, A. Voldsgaard, C.L. Jensen and S.G. Jacobsen 2021.

Hvilke kandidater er grønne i din kommune? Tjek her, inden du sætter krydset. Omtale i ritzau d. 5. november 2021.

10 organisationer i fælles opfordring: Vis grønt lokalt lederskab nu i Avisen Danmark d. 24 oktober 2021.

Skandale. Kommuner tæller samme strøm to gange. Udtalelse af Jens Friis Lund i Avisen.dk d. 24. oktober.

Forskere: Gør klimaborgertinget permanent og spred idden til kommunerne. i Omtale i Videnskab.dk d. 21 oktober 2021.

Opråb fra organisationer: her er fire klimatiltag, der skal være fokus på til kommunvalvalget. Debatindlæg i Politiken d. 20 oktober.

Den grønne omstilling vil få medvind af fortsat lave renter. Kommentar af Asker Voldgaard i Berlingske d. 20 september 2021.

Danmark har brug for en grøn jobrevolution i Politiken. Her er løsningen. Debatindlæg af Asker Voldsgaard i Politiken d. 11 september 2021.

Socialdemokratiet er i tvivl om Klimaborgertingets anbefalinger og fremtid. Interview med Anders Blok i Information d. 25 maj 2021.

De røde står over for en kæmpe opgave: At gøre Danmark grønnere uden at tabe arbejderne på gulvet. Omtale i Information d. 25 maj 2021.

EL kræver grøn jobplan: Regeringen bruger lønmodtagere som undskyldning for klimanøl. Omtale i Information d. 1 maj 2021.

95 procent vil have afgift på CO2. Torsdag fremlægger Klimaborgertinget sine anbefalinger til politikerne. Omtale i Information d. 29 april 2021.

Regeringen bør bør pålægges en meget skrappere handlepligt i klimapolitikken. Debatindlæg i Dagbladet Information d. 26 april 2021.

Eksplosion i prisen for at blive klimaneutral om få år. Interview i Børsen Bæredygtig d. 26 april 2021.

Forskere: Drop Klimakompensation – brug pengene i Danmark i stedet. Omtale i Videnskab.dk d. 20 april 2021.

Forskere: Man kan ikke rette op på fossil udledning ved bare at plante skov. Omtale i Ingeniøren d. 21 april 2021

Greenwashing: Pas på, når du hører om disse tre ’håndsrækninger’ til klimaet. Omtale på Videnskab.dk d. 7. april 2021.

Har Danmark brug for statslig jobgaranti? Sådan svarer tre eksperter. Omtale i Politiken d. 27. marts 2021.

Klimaafgift vil give yderligere jobtab hos landmænd. Derfor foreslår omstillingsråd grøn jobgaranti. Omtale i Dagbladet Information d. 17. marts 2021.

Den grønne omstilling kræver, at mange skifter job. Sådan giver vi dem jobsikkerhed. Debatindlæg i Klimamonitor d. 15. marts 2021.

Sådan bør kommunerne inddrage borgerne i den grønne omstilling. Debatindlæg i Altinget d. 12. marts 2021.

Pelle Dragsted: Garantér alle et job og gør op med kapitalismens arbejdsløshedsmaskine. Omtale i Dagbladet Information d. 11. marts 2021.

Forskeralliance: Staten skal sikre alle borgere et job på fremtidens grønne arbejdsmarked. Omtale i Mandag Morgen d. 9. marts 2021.

Klima- og Omstillingsrådet: Sådan bør regeringen føre grøn finanspolitik. Debatindlæg i Altinget d. 12. februar 2021.

Klima- og Omstillingsrådet: Regeringens ageren i 2020 er helt ude af trit med klimakrisens akutte karakter. Debatindlæg i Altinget d. 28. januar 2021.

Hun skrev fremtidsfortællinger om omstillingen. Nu skal hun undervise i cirkulær økonomi. Omtale i Klimamonitor d. 18. januar 2021.

2020

Grønne kræfter indtager Auderødlejren for at skabe fremtidens bæredygtige Danmark. Omtale i Dagbladet Information d. 29. november 2020.

Det offentlige. Interview med Anders Blok i Udfordringen på Radio 4 d. 26. november 2020.

Uden folket kommer den grønne omstilling for sent. Omtale i Dagbladet Information d. 6. oktober 2020.

Forskergruppe: Opret et nationalt forskningscenter for klimahåndtering og bæredygtig omstilling. Debatindlæg i Altinget d. 6. oktober 2020.

Aflad. Interview med Jens Friis Lund i Udfordringen på Radio 4 d. 17. september 2020.

Forskere: Et stærkt klimaborgerting er afgørende for at nå vores grønne mål. Interview med Anders Blok i Videnskab.dk d. 11 september 2020.

Asker Voldsgaard med i Klima- og Omstillingsrådet. Omtale i Klimamonitor d. 10. september 2020.

Klimakampen lever i bedste velgående trods pandemi. Omtale i Politiken d. 6. september 2020.

Forskere på Klimafolkemødet: »Nu kræver det handling, og folket skal med«. Omtale på videnskab.dk d. 5. september 2020.

Det lød godt at byde borgerne indenfor i klimapolitikken. Nu bliver borgertinget kaldt “pinligt” og “urovækkende”. Omtale i Zetland d. 18. august 2020.

Mig og mit aftryk. Interview med Charlotte L. Jensen og Jens F. Lund i Udfordringen på Radio 4 d. 13. august 2020.

Klimaborgertinget har et svagt mandat, men kan alligevel blive en gevinst. Debatindlæg i Politiken Miljø og Klima (Klimamonitor) d. 1. juli 2020.

Borgerting skal rådgive regeringen om klimaløsninger. Omtale på Finans.dk d. 27. juni 2020.

Nu kommer Danmarks klimaborgerting: Det vil gøre os bedre og klogere, siger Dan Jørgensen. Omtale i Information d. 27. juni 2020.

Coronakrisen har lært os flere ting, som vi kan bruge til den grønne omstilling. Interview med Anders Blok i P1 Public Service d. 17. juni 2020.

Et borgerting kan hjælpe med en grøn genstart efter corona. Interview med Anders Blok på Informations klimapodcast d. 9. juni 2020.

Politikerne bør hæve barren for klimaambitionerne. Interview med Jens Friis Lund på Science Report d. 13. maj 2020.

Forskere: Klimarådet bør være mere tværfagligt. Kommentar på videnskab.dk d. 6. maj 2020.

Nu raser kampen om en ny grøn økonomi efter coronakrisen. Omtale i Information d. 23. april 2020.

Hvad Danmark kan lære af et demokratisk eksperiment i Irland, der løsnede op for årtiers politisk stilstand. Omtale i Zetland d. 13. april 2020.

Klima- og Omstillingsrådet: Udnyt nu coronakrisen ordentligt. Tiden til den grønne omstilling er nu. Lige nu. Kronik i Politiken d. 8. april 2020.

Organisationer: Giv os et reelt borgerting og ikke en udvandet model. Debatindlæg i Altinget d. 16. januar 2020.

Klima- og Omstillingsrådet: Danmark vil ikke være bæredygtigt i et klimaperspektiv i 2030. Debatindlæg i Politiken d. 8. januar 2020.

2019

Danmarks klimaregnskab ser egentlig ret godt ud. Men vi vælger så også at se bort fra én temmelig stor post. Omtale i Zetland d. 18. december 2020.

Klima- og Omstillingsrådet til vismænd: Stop med at lovprise kvoteannulleringer. Debatindlæg i Altinget d. 18. november 2019.

Den sorte sandhed om det grønne Danmark: Vi udleder tre gange mere, end du tror. Artikel i Berlingske d. 17. november 2019.

Har vi virkelig kun kappet fem procent af vores CO2-udledning siden 1990? Omtale på TjekDet.dk af Mandag Morgen d. 3. oktober 2019.

Klimakampen kræver, at vi gentænker det gode liv. Artikel i Kristeligt Dagblad d. 29. juli 2019.

Klima- og Omstillingsrådet: De røde partiers klimamål bidrager til at øge ambitionerne globalt. Kronik i Information d. 26. juni 2019.

Politikere begejstret over nyt klimaråd: »Der er brug for en fri stemme, der kan puffe til os«. Reaktioner på offentliggørelsen af KOR i Information d. 24. juni 2019.

Klima- og Omstillingsrådet vil være folkets klimaråd. Offentliggørelse af KOR i Information d. 24. juni 2019.

Kontakt

Mail:               mail@klimaogomstillingsraadet.dk

CVR:              40751432

KOR er baseret på frivillige kræfter. KORs medlemmer modtager således ikke honorarer eller andre former for kompensation for den tid de bruger på KOR. Driften af KORs sekretariat og udgifter til hjemmeside mm. er finansieret via honorarer og mindre donationer fra følgende organisationer: Krogerup Højskole, FOA, Jordbrugsakademikerne, DIS – Study Abroad in Scandinavia, Gubra, Gaia Trust, Frederikssund Museum, Copenhagen Concert Community, The Footprint Firm og MS ActionAid Danmark.